Dödsboförvaltning

Förvaltning

Att förvalta ett dödsbo kan vara både energi- och tidskrävande. Förvaltningen omfattar allt praktiskt som t.ex. att betala räkningar, eftersända post, säga upp lägenhet, avyttra fastighet/bostadsrätt och lösöre samt att ordna med slutstädning. Vi redovisar allt vi gör för dödsboet i en ekonomisk redovisningsräkning samt i en tidredovisning. Kostnaden avser tid för utfört arbete samt kostnad för gjorda utlägg. Kostnad för t.ex. slutstädning och mäkalararvode tillkommer.

Praktisk förvaltning

Praktisk förvaltning kan t.ex. innebära att vi adressändrar dödsboets post till begravningsbyrån, tömmer bostad, orndar med slutstädning, ombesörjer trädgårdsskötsel och snöröjning, säger upp och avslutar olika prenumerationer . Allt sker efter samråd med dödsbodelägarna.

Ekonomsikt förvaltning

Ekonomisk förvaltning kan t.ex. omfatta att vi betalar dödsboets löpande räkningar, ombesörjer försäljning av fastighet/bostadsrätt, försäljer värdepapper, upprättar deklaration, avslutar konton och sammaför medel inför det kommande arvskiftet.