Arvsskifte

När en person avlider ska först en bouppteckning upprättas och förvaltningen av dödsboets slutföras. Därefter ska boets tillgångar fördelas mellan de som ska ärva. Detta sker genom ett arvskfite. Före arvskifte sker bodelning om den avlidne var gift och förutom efterlevande make efterlämnar särkullbarn. Arvskiftet skall upprättas skriftligen och godkännas och undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Om delägarna inte är eniga kan det ibland behöva tillsättas en skiftesman. Detta sker genom tingsrätten och bekostas av dödsboet. Av arvskiftet ska det framgå hur dödsboet ska avvecklas och hur tillgångarna ska fördelas.